Ukemi - Gurulások, esések

3. kyu technikái

3. kyu
SUWARI WAZA Kata dori Sankyo

3. Kyu
SUWARI WAZA
Shomenuchi Iriminage

3. Kyu
SUWARI WAZA
Shomenuchi Kotegaeshi

3. Kyu
SUWARI WAZA
Shomenuchi Sankyo

3. Kyu
Tachi waza Gyaku Katatedori Sankyo

3. Kyu
Tachi waza Gyaku Katatedori Uchikaitennage

3. Kyu
Katatedori Yonkyo

3. kyu
Tachi waza
Katateryote dori Ikyo

3. kyu
Tachi waza
Katateryote dori Nikyo

3. Kyu
Ryote dori
Iriminage

3. Kyu
Ryote dori
Kotegaeshi

3. Kyu
Ryote dori
Kokyunage

3. Kyu
Tachi waza
Shomenuchi
Yonkyo

3. Kyu
Tachi waza
Shomenuchi
Gokyo

3. Kyu
Tachi waza
Chudantsuki uchikaiten sankyo

3. kyu
Tachi waza
Yokomenuchi ikyo

3. kyu
Tachi waza
Yokomenuchi uchikaiten sankyo

3. Kyu
Jodan tsuki Shihonage

3. kyu
Jodan tsuki Kotegaeshi

3. Kyu
Ushiro Ryote dori Ikyo

3. kyu
Ushiro Ryote dori Shihonage

3. Kyu
Ushiro Ryote dori
Iriminage

3. Kyu
Ushiro Ryote dori
Kotegaeshi

3. Kyu
Ushiro Ryote dori Hijikimeosae

3. Kyu
Aiki jo
Choku tsuki chudan

3. Kyu
Aiki jo
Kaeshi tsuki chudan

3. Kyu
Aiki jo
Furikumi

3. Kyu
Aiki jo
(Furikumi) hasso jodan gaeshi