Ukemi - Gurulások, esések

4. kyu technikái

4. kyu
Suwari waza
Katadori nikyo

4. kyu
Suwari waza
Shomenuchi nikyo

4. kyu
Suwari waza
Ryotedori kokyuho

4. kyu
Tachi waza
Gyaku katate dori nikyo

4. kyu
Tachi waza
Katateryote dori (Morote dori/Ryote mochi) kotegaeshi 

4. kyu
Tachi waza
Ryote dori  ikyo

4. kyu
Tachi waza
Ryote dori  shihonage

4. kyu
Tachi waza
Ryote dori  tenchinage

4. kyu
Tachi waza
Ryote dori udekimenage

4. kyu
Tachi waza
Shomenuchi sankyo

4. kyu
Tachi waza
Shomenuchi uchikaiten sankyo

4. kyu
Tachi waza
Yokomenuchi  Iriminage

4. kyu
Tachi waza
Yokomenuchi shihonage

4. kyu
Tachi waza
Yokomenuchi tenchinage

4. kyu
Tachi waza
Yokomenuchi Kotegaeshi

4. kyu
Tachi waza
Chudan Tsuki Udekimenage

4. kyu
Tachi waza
Chudan tsuki Hijikimeosae

4. kyu
Tachi waza
Jodantsuki Ikyo