Ukemi - Gurulások, esések

AIKIJO  - Jo alapok

3. Kyu
Aiki jo
Choku tsuki chudan

3. Kyu
Aiki jo
Kaeshi tsuki chudan

3. Kyu
Aiki jo
Furikumi

3. Kyu
Aiki jo
(Furikumi) Hasso jodan gaeshi

3. Kyu
Aiki jo
Shomenuchi

ZENGO KAITEN
jo kata

SANJU ICHI jo kata

13 Lépéses jo kata