HBSE KYU VIZSGAANYAG

2. kyu

SUWARI WAZA
Ryokata dori ikyo
Shomenuchi yonkyo
Shomenuchi sotokaitennage
Chudantsuki kotegaeshi
Jodantsuki ikyo 

TACHI WAZA
Mune dori ikyo
Mune dori shihonage
Mune dori uchikaiten sankyo
Kata dori menuchi ikyo
Kata dori menuchi iriminage
Kata dori menuchi shihonage
Kata dori menuchi kotegaeshi
Kata dori menuchi koshinage
Yokomenuchi nikyo
Yokomenuchi sankyo
Yokomenuchi yonkyo
Yokomenuchi gokyo
Yokomenuchi koshinage
Jodantsuki nikyo
Jodantsuki sankyo
Maegeri iriminage  

USHIRO WAZA
Katate dori kubishime ikyo
Eridori ikyo
Ryokata dori ikyo
Ryokata dori nikyo
Ryokata dori sankyo
Ryokata dori iriminage
Ryokata dori kotegaeshi
Ryohiji dori iriminage
Ryohiji dori kotegaeshi

TANTO DORI

AIKIKEN
hachi giri (8 vágás) (2x)
happogiri migi (8 irány) (2x)
AIKIJO
(kihon: 4 hidari, 4 migi)
choku-tsuki chudan
kaeshi-tsuki chudan
furikumi chudan
shomenuchi
hasso jodan gaeshi
zengo-kaiten (6 lépéses) jo kata (foly.)

1. kyu

SUWARI WAZA
Ryokata dori sankyo
Ryokata dori yonkyo
Kata dori menuchi iriminage
Kata dori menuchi kotegaeshi
Kata dori menuchi kokyunage

HANMI HANDACHI WAZA
Katate dori ikyo
Katate dori shihonage
Katate dori uchikaitennage
Ryote dori shihonage

TACHI WAZA
Mune dori menuchi ikyo
Mune dori menuchi nikyo
Mune dori menuchi sankyo
Mune dori menuchi koshinage
Jodantsuki iriminage
Jodantsuki shihonage
Jodantsuki yonkyo
Jodantsuki sotokaitennage
Jodantsuki koshinage
Jodantsuki ushirokiriotoshi  

USHIRO WAZA
Katate dori kubishime nikyo
Katate dori kubishime sankyo
Ryote dori yonkyo
Ryote dori kokyunage
Ryote dori koshinage
Eridori nikyo
Eridori sankyo
Eridori iriminage

TANTO DORI
JO DORI
NININGAKE

AIKIKEN
hachi giri (8 vágás) (2x)
happogiri migi (8 irány) (2x)
happogiri migi-hidari (8 irány) (2x) 

AIKIJO
sanju-ichi (31 lépéses) jo kata